دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدعلی اصغر   کاظمی زند

پست الکترونیکی : a-kazemizand@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق و روابط بین الملل

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه علوم سیاسی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370/07/01

سیدعلی اصغر کاظمی زند

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استاد

^